ALGEMEEN.

Artikel 1.

 • De vereniging draagt de naam Volleybalvereniging AMSTERDAM, en is ontstaan uit een fusie tussen de volleybalverenigingen Amsterdam Boemerang en Sloterpark op 1 juni 1989.

Artikel 2.

 • De vereniging is ingeschreven in het verenigingsregister van de kamer van koophandel onder nummer: 40536650

Artikel 3.

 1. De vereniging is aangesloten bij de Nederlandse Volleybalbond, in deze reglementen nader aan te duiden als de bond.
 2. Leden van de vereniging zijn tevens lid van de bond.

DE VERENIGING.

Artikel 4.

 1. De kleuren van de vereniging zijn: rood - zwart; hetgeen betekent dat het shirt rood met zwart is en de broek zwart.  Voor de libero is het shirt zwart met rood
 2. De rug- en borstnummers zijn uitgevoerd in het wit met een zwarte rand.
 3. De voor een wedstrijd uitgenodigde leden zijn verplicht in het verenigingstenue, voorzien van het door het secretariaat toegewezen rug- en borstnummer, op het speelveld te verschijnen.
 4. De algemene vergadering als bedoeld in art. 8 lid 1 van de statuten, kan besluiten dat bepaalde teams wedstrijden in afwijkend tenue spelen.

LEDEN EN HET LIDMAATSCHAP.

Artikel 5.

 1. Aanmelding voor het lidmaatschap dient te geschieden bij het secretariaat, door middel van het hiervoor bestemde inschrijfformulier, dat zowel in de papieren als de elektronische versie via de website van de vereniging beschikbaar is.
 2. Aanmelding bij de bond geschiedt door de vereniging.

Artikel 6.

 1. De leden zijn jaarlijks gehouden tot het betalen van contributie, welke is opgebouwd uit de verenigingscontributie en de bondscontributie.
  1. De verenigingscontributie wordt jaarlijks door de algemene vergadering als bedoeld in art. 8 lid 1 van de statuten, vastgesteld.  De algemene vergadering als bedoeld in art. 8 lid 1 van de statuten kan besluiten om de contributie van de spelers van teams die in de nationale competitie uitkomen met een toeslag te verhogen
  2. De bondscontributie wordt jaarlijks vastgesteld door de regioraadvergadering van de bond.
 2. De leden worden daartoe in de volgende categorieën ingedeeld:
  1. Competitiespelende leden
  2. Niet competitiespelende leden te weten:
   1. recreanten
   2. recreanten, meetrainend met competitie spelende leden;
  3. Jeugdleden, te weten:
   1. junioren; junioren zijn jeugdleden als bedoeld in art.4 lid 2.1.b van de statuten, die op één oktober van het lopende verenigingsjaar de leeftijd van zestien jaar hebben bereikt.
   2. aspiranten; aspiranten zijn jeugdleden als bedoeld in art.4 lid 2.1.b van de statuten, die op één oktober van het lopende verenigingsjaar de leeftijd van twaalf jaar hebben bereikt, met inachtneming van het bepaalde in lid 3.3.a van dit artikel
   3. mini’s; mini’s zijn jeugdleden als bedoeld in art. 4 lid 2.1.b van de statuten, die op één oktober van het lopende verenigingsjaar de leeftijd van twaalf jaar nog niet hebben bereikt
  4. Donateurs;
  5. Ereleden. Ereleden als bedoeld in art. 4 lid 2.1.d van de statuten zijn vrijgesteld van betaling van contributie.
 3. Aan leden als bedoeld in de leden 3.1  en 3.2 die een dagopleiding volgen kan een door de algemene vergadering als bedoeld in art. 8 lid 1 van de statuten, bepaalde korting op de verenigingscontributie  worden verleend.
 4. De betaling van de contributie geschiedt door middel van een automatische incasso of op verzoek van het lid door het zelf overmaken
  1. De betaling van de contributie dient te geschieden vóór één oktober van het lopende verenigingsjaar of binnen twee maanden na aanmelding bij de vereniging.
  2. Indien daartoe de wens bestaat, kan een lid verzoeken tot betaling van de contributie in twee termijnen, met dien verstande dat de eerste termijn tenminste vijftig procent van de verenigingscontributie en de gehele NeVoBocontributie bedraagt en geschiedt vóór één oktober van het lopende verenigingsjaar. Betaling in termijnen kan alleen via automatische incasso.. Een verzoek tot betaling in termijnen dient uiterlijk twee weken voor het verlopen van de betalingstermijn als bedoeld in lid 5.1 van dit artikel, schriftelijk bij het bestuur te worden ingediend.
  3. Bij tussentijdse aanvaarding van het lidmaatschap is, naast de contributie aan de bond, voor elke volle kalendermaand tot het eind van het verenigingsjaar één negende deel van de volledige contributie aan de vereniging verschuldigd. Dit bedrag zal ten spoedigste, doch uiterlijk twee maanden na aanvaarding van het lidmaatschap, worden voldaan. Het bepaalde in lid 5.1 van dit artikel is van overeenkomstige toepassing.
  4. Restitutie van contributie wordt in principe niet verleend.
  5. Alle kosten van inning van contributies en eventueel opgelegde boetes zijn voor rekening van het betrokken lid.
  6. Alle vorderingen op de vereniging, alsmede declaraties wegens uitgaven ten behoeve van de vereniging, moeten bij de penningmeester schriftelijk worden ingediend.

Artikel 7.

 1. Het officiële orgaan van de vereniging draagt de naam: “d’Amsterswammer”
 2. Alle leden worden verondersteld op de hoogte te zijn van de in dit clubblad gepubliceerde mededelingen van het bestuur, afdelingen, werkgroepen of commissies en van het wedstrijdprogramma.

Artikel 8.

 • Verandering van adres moet zo spoedig mogelijk,  bij  voorkeur via email-, maar schriftelijk is ook mogelijk, aan het secretariaat worden doorgegeven.

Artikel 9.

 1. De leden als bedoeld in art. 4 lid 2.1.a. van de statuten, kunnen door het bestuur periodiek, doch maximaal twee keer per verenigingsjaar, worden belast met het fungeren als teller/lijnrechter bij thuiswedstrijden van de teams waarbij tellers en lijnrechters door de NeVoBo verplicht zijn gesteld.
 2. De leden als bedoeld in art. 4 lid 2.1.a. van de statuten, kunnen door het bestuur periodiek, doch maximaal vier keer per verenigingsjaar, worden belast met de taak op een wedstrijdavond/dag de wedstrijdleiding  te vervullen Zij zullen hiervoor in principe alleen worden aangewezen op hun eigen wedstrijdavond/dag.

HET BESTUUR.

Artikel 10.

 • Het algemeen bestuur wordt gevormd door het dagelijks bestuur, bestaande uit de voorzitter, vice-voorzitter, secretaris en penningmeester, en de voorzitters van de afdelingen technisch beleid, wedstrijdleiding en presentatie, als bedoeld in art. 19 de leden 3, 4 en 5 van dit reglement.

Artikel 11.

 1. De voorzitter is belast met de algemene leiding van de vereniging, dit in samenwerking met de vice-voorzitter.
 2. Hij verzorgt tevens de externe presentatie, zulks in overleg met de voorzitter van de afdeling presentatie, als bedoeld in art. 19 lid 5 van dit reglement.
 3. Hij is belast met het uitschrijven van de bestuurs- en algemene vergaderingen
 4. Hij leidt de bestuurs- en algemene vergaderingen en heeft het recht de discussie te sluiten wanneer hij meent dat de vergadering voldoende is ingelicht, doch is verplicht deze weer te openen wanneer tenminste twee bestuursleden, respectievelijk twee derde deel van de aanwezige stemgerechtigde leden dit verlangen.
 5. Hij beslist in bestuursvergaderingen bij staking van de stemmen

Artikel 12.

 1. De vice-voorzitter vervangt de voorzitter bij diens ontstentenis
 2. Hij is verantwoordelijk voor de interne organisatie
 3. Hij onderhoudt de kontakten met niet in het bestuur vertegenwoordigde afdelingen, werkgroepen of commissies.

Artikel 13.

De secretaris is verantwoordelijk voor:

 • het bijhouden van de notulen bij -  de algemene vergaderingen
 • het voeren van de correspondentie;
 • het uitbrengen van verslag namens het bestuur op de algemene vergadering, als bedoeld in art. 8 lid 1 van de statuten;
 • het archief van de vereniging.

De  secretaris is belast met:

 • de ledenadministratie.
 • het aanmelden van nieuwe leden aan bij de bond.
 • voor een zo spoedig mogelijke publicatie van wijzigingen in het ledenbestand.
 • het aanwijzen van rug- en borstnummer conform de hiertoe geldende bepalingen van de bond aan leden als bedoeld in art. 4 de leden 2.1.a. en 2.1.b. van de statuten.
 • met de administratie van de binnenkomende betalingen als 2e penningmeester.
 • het ondertekenen van alle stukken van hem uitgaande, en is verplicht hiervan kopie te houden.

Artikel 14.

 • De penningmeester is belast met het beheer van de gelden van de vereniging en houdt daarvan boekhouding.
 • Hij brengt het bestuur regelmatig op de hoogte van de financiële situatie van de vereniging.
 • Hij brengt op de algemene vergadering als bedoeld in art. 8 lid 1 van de statuten, namens het bestuur verslag uit over de financiële situatie van de vereniging, onder overlegging van een staat van uitgaven en ontvangsten.
 • Hij dient op de algemene vergadering als bedoeld in art. 8 lid 1 van de statuten, namens het bestuur een begroting voor het volgende financiële boekjaar in.
 • Hij is verplicht de kascommissie als bedoeld in art. 11 van de statuten te allen tijde inzage van zijn bescheiden te geven.
 • Hij heeft voor uitgaven anders dan welke het gevolg zijn van toepassing van statuten, huishoudelijk reglement of bestuursbesluiten, machtiging van het bestuur nodig.

Artikel 15.

 1. De leden van het algemeen bestuur worden door de algemene vergadering als bedoeld in art. 8 lid 1 van de statuten, in functie gekozen voor een termijn van vier jaar.
 2. Het rooster van aftreding voor bestuursleden luidt:
  1. aan het eind van het verenigingsjaar 08-09,12-13, 16-17, 20-21  etc. treedt af de voorzitter;
  2. aan het eind van het verenigingsjaar 09-10, 13-14, 17-18, 21-22 etc. treden af de penningmeester en de voorzitter van de afdeling technisch beleid;
  3. aan het eind van het verenigingsjaar 06-07, 10-11, 14-15, 18-19 etc. treden af de vice-voorzitter en de voorzitter van de afdeling wedstrijdleiding;
  4. aan het eind van het verenigingsjaar 07-08, 11-12, 15-16, 19-20 etc. treden af de secretaris en de voorzitter van de afdeling presentatie.
  5. Tussentijdse aftreding van een bestuurslid is mogelijk met inachtneming van het bepaalde in art. 9 lid 5.2 van de statuten.
  6. Tussentijdse benoemingen in het bestuur, dienen op de eerstvolgende algemene vergadering als bedoeld in art. 8 lid 1 van de statuten, te worden bekrachtigd.
  7. Bij tussentijdse toetreding tot het bestuur, blijft het aftredingrooster als bedoeld in lid 2 van dit artikel onverkort van kracht.
 3. Afgetreden bestuursleden zijn terstond herkiesbaar.

Artikel 16.

 1. Tenzij het bestuur anders bepaald, vergadert het bestuur wanneer de voorzitter of twee andere bestuursleden dit verlangen.
 2. Het bestuur kan ook buiten vergadering besluiten nemen, indien geen bestuurslid zich tegen deze wijze van besluitvorming verzet en alle bestuursleden aan deze besluitvorming deelnemen.
 3.  
  1. Alle besluiten, daaronder begrepen de besluiten als bedoeld in lid 2 van dit artikel, worden genomen met meerderheid van de uitgebrachte geldige stemmen, mits voor wat de in de vergadering genomen besluiten betreft de meerderheid van de in functie zijnde bestuursleden aanwezig is.
  2. Onder meerderheid wordt verstaan minimaal de helft plus één.
  3. Blanco stemmen worden als niet uitgebracht aangemerkt.
 4. Over elk voorstel wordt afzonderlijk en mondeling gestemd, tenzij de voorzitter of een ander bestuurslid anders wenst
 5. Het door de voorzitter uitgesproken oordeel dat het bestuur een besluit heeft genomen, is beslissend. Hetzelfde geldt voor de inhoud van een genomen besluit, voor zover gestemd werd over een niet schriftelijk vastgelegd voorstel.
 6. Wordt onmiddellijk na het uitspreken van het onder lid 5 van dit artikel bedoelde oordeel de juistheid daarvan betwist, dan wordt zonodig het te nemen besluit schriftelijk vastgesteld, en vindt een nieuwe stemming plaats, indien een bestuurslid dit verlangt. Door deze nieuwe stemming vervallen de rechtsgevolgen van de oorspronkelijke stemming.
 7. De door het bestuur genomen besluiten worden ten spoedigste aan de betrokkene(n) meegedeeld en/of gepubliceerd in het clubblad.

Artikel 17.

 • Het bestuur stelt de oefenmeesters aan.

Artikel 18.

 • Het bestuur beslist in alle gevallen waarin de statuten of het huishoudelijk reglement niet voorzien.

AFDELINGEN.

Artikel 19.

De vereniging kent de volgende afdelingen:

 1. afdeling secretariaat;
 2. afdeling financiën;
 3. afdeling technisch beleid;
 4. afdeling wedstrijdleiding;
 5. afdeling presentatie.

Artikel 20.

Artikel 20 is vervallen

Artikel 21.

 1.  
  1. De penningmeester is belast met het innen van de contributie als bedoeld in art. 6 lid 1 van dit reglement.
  2. Hij draagt zorg voor de inning van door het bestuur en/of de bond opgelegde boetes bij de betrokken leden.
 2.  
  1. De taak van de werkgroep sponsoring (WS)  omvat het zoeken naar en verwerven van inkomsten anders dan door contributies.
  2. De WS wendt hiertoe alle wettig toegestane middelen aan, doch binnen de door de algemene vergadering als bedoeld in art. 8 lid 1 van de statuten, dan wel het bestuur gestelde grenzen.
  3. De WS werkt bij de realisering van haar taak nauw samen met de afdeling presentatie als bedoeld in art. 24 van dit reglement.

Artikel 22.

 1. De afdeling technisch beleid bestaat uit tenminste vier, te weten de voorzitter van de afdelingtechnisch beleid als bedoeld in art. 10 van dit reglement en de verantwoordelijken voor de  competitie jeugd, competitie mannen en competitie vrouwen.
 2.  
  1. De voorzitter van de afdeling technisch beleid draagt zorg voor de interne coördinatie van zijn afdeling.
  2. Hij doet in het bestuur verslag van zaken zijn afdeling betreffende.
  3. Hij doet in de algemene vergadering als bedoeld in art. 8 lid 1 van de statuten, namens het bestuur verslag van het door zijn afdeling gevoerde beleid, onder overlegging van daartoe strekkende stukken.
 3. De afdeling technisch beleid is verantwoordelijk voor:
  1. het opstellen en bewaken van een technisch beleidsplan;
  2. het organiseren der oefeningen;
  3. het samenstellen van de in de competitie van de bond uitkomende teams;
  4. het nemen van alle verdere wettelijk toegestane maatregelen, welke voor het spelpeil bevorderlijk kunnen zijn.

Artikel 23.

 1. De wedstrijdleider is namens de vereniging de contactpersoon voor de bond, betreffende alle aangelegenheden aangaande de door de bond georganiseerde competitie.
 2. Hij is verantwoordelijk voor het aan de leden kenbaar maken van door andere verenigingen georganiseerde toernooien en wedstrijden, waartoe de leden worden uitgenodigd deel te nemen.
 3. Hij is verantwoordelijk voor de scheidsrechtercoördinatie
 4. Hij doet in het bestuur verslag van zaken zijn afdeling betreffende.
 5. Hij doet in de algemene vergadering als bedoeld in art. 8 lid 1 van de statuten, namens het bestuur verslag van de onder zijn afdeling ressorterende zaken, onder overlegging van daartoe strekkende stukken.
 6. De wedstrijdleider draagt zorg voor de aanwijzing van tellers/lijnrechters bij thuiswedstrijden van de teams in die competities waar dat door de bond verplicht is gesteld, met inachtneming van het bepaalde in art. 9 lid 1 van dit reglement, alsmede met inachtneming van de hiertoe geldende bepalingen van de bond. Hij dient absentie van als lijnrechter/teller aangewezen leden, bij te houden en onverwijld aan de penningmeester mee te delen.

Artikel 24.

 1. De afdeling presentatie bestaat uit tenminste drie leden, waaronder de voorzitter van de afdeling presentatie als bedoeld in art. 10 van dit reglement
  1. De voorzitter van de afdeling presentatie draagt zorg voor de interne coördinatie van zijn afdeling.
  2. Hij verzorgt in overleg met de voorzitter als bedoeld in art 11 van dit reglement, de externe presentatie van de vereniging.
  3. Hij is belast met het beheer van de gelden welke uit de leden 1.8 en 1.9 van dit artikel voortvloeien en houdt hiervan boekhouding.
  4. Hij brengt regelmatig, doch minimaal twee maal per verenigingsjaar, verslag uit aan de penningmeester over de financiële situatie van de werkgroepen onder overlegging van een staat van uitgaven en ontvangsten.
  5. Hij doet in het bestuur verslag van zaken zijn afdeling betreffende.
  6. Hij doet in de algemene vergadering als bedoeld in art. 8 lid 1 van de statuten, namens het bestuur verslag van de onder zijn afdeling ressorterende zaken, onder overlegging van daartoe strekkende stukken.
  7. Hij is belast met de externe presentatie van de vereniging, zulks in overleg met de voorzitter als bedoeld in art. 11 van dit reglement;
  8. Hij is belast met de organisatie van toernooien, al dan niet uitsluitend toegankelijk voor de eigen leden;
  9. Hij is belast met het organiseren van feestelijke bijeenkomsten, contactavonden en andere festiviteiten.
 1.  
  1. De werkgroep redactie (WRE) bestaat naast haar voorzitter uit tenminste twee leden.
  2. De voorzitter van de WRE is tevens hoofdredacteur van het clubblad als bedoeld in art. 7 lid 1 van dit reglement, en als zodanig verantwoordelijk voor de inhoud van het clubblad.
  3. De WRE is verantwoordelijk voor de productie en verspreiding van het clubblad. De WRE functioneert in deze autonoom.
  4. De WRE verkrijgt ten behoeve van het uitvoeren van haar taak, een jaarlijks door de algemene vergadering als bedoeld in art. 8 lid 1 van de statuten, op voorstel van de penningmeester, bepaald budget.
 • Er wordt ten behoeve van de promotie bij het uitvoeren van haar taak, een jaarlijks door de algemene vergadering als bedoeld in art. 8 lid 1 van de statuten, op voorstel van de penningmeester, budget bepaald.

Artikel 25.

 1. Alle leden van de in art. 19 van dit reglement bedoelde afdelingen, behoudens de voorzitters van de in dat artikel bedoelde afdelingen, worden namens het bestuur door de respectievelijke afdelingsvoorzitters aangezocht en benoemd voor een termijn van in principe één jaar.
  1. De algemene vergadering als bedoeld in art. 8 lid 1 van de statuten, heeft het recht de op deze wijze aangezochte en benoemde personen van hun functie te ontheffen, indien zij hun functie naar het oordeel van de vergadering niet naar behoren invullen.
  2. Voor een daartoe strekkend besluit is tenminste twee derde deel van de uitgebrachte geldige stemmen nodig.

Artikel 26.

 1. De leden van de afdelingen als bedoeld in art. 19 van dit reglement, vormen samen met het bestuur en de zogenaamde externe officials het kader van de vereniging.
 2. Het kader komt tenminste één maal per verenigingsjaar bijeen.

Artikel 27.

 1. Op voorstel van de algemene vergadering als bedoeld in art. 8 lid 1 van de statuten kunnen naast de in art. 19 van dit reglement bedoelde afdelingen, commissies worden ingesteld, met nader door de vergadering te bepalen personele bezetting en taakomschrijving.
 2. Het bestuur heeft het recht zonder voorafgaande raadpleging van de algemene vergadering als bedoeld in art. 8 lid 1 van de statuten, commissies die een ad-hoc karakter dragen, in te stellen.

KASCOMMISSIE.

Artikel 28.

 1. De kascommissie als bedoeld in art. 11 lid 1 van de statuten, bestaat uit tenminste twee meerderjarige leden plus één (meerderjarig) reserve lid.
 2. De leden van de kascommissie worden op de algemene vergadering als bedoeld in art. 8 lid 1 van de statuten in functie gekozen.
 3. Jaarlijks treedt één lid van de kascommissie af, met dien verstande dat geen der leden langer dan twee achtereenvolgende jaren zitting heeft.
 4. De afgetreden leden zijn niet terstond herkiesbaar.
 5. Het reservelid vervangt een vast lid bij diens ontstentenis.
 6. De leden van de kascommissie mogen geen zitting hebben in het bestuur .

SPONSORING.

Artikel 29.

 1. De vereniging kan voor een bij contract vastgelegde termijn, een overeenkomst aangaan met één of meerdere sponsors.
 2. De onderhandelingen daartoe worden namens de vereniging gevoerd door of onder verantwoordelijkheid van het bestuur, zulks ter goedkeuring door de eerstvolgende algemene vergadering als bedoeld in art. 8 lid 1 van de statuten.
  1. Het in lid 1 van dit artikel bedoelde contract mag geen bepalingen bevatten welke de sponsor het recht geeft in te grijpen c.q. invloed uit te oefenen in de technische of bestuurlijke gang van zaken in de vereniging.
  2. Het in lid 1 van dit artikel bedoelde contract, mag geen bepalingen bevatten die in strijd zijn met de statuten en/of het huishoudelijke reglement van de vereniging, noch met die van de bond.
 3. Voor de procedure bij het afsluiten van een contract als bedoeld in lid 1 van dit artikel wordt het reglement van de bond aangehouden.

TUCHTRECHTSPRAAK.

Artikel 30.

 1.  
  1. In het algemeen zal strafbaar zijn het handelen of nalaten in strijd met de statuten, reglementen en/of besluiten van organen van de vereniging.
  2. Tevens zal strafbaar zijn het handelen of nalaten in strijd met de wedstrijdbepalingen, alsmede statuten, reglementen en/of besluiten van organen van de bond.
 2.  Het bestuur is bevoegd, ingeval van overtredingen als bedoeld in lid 1 van dit artikel, de volgende straffen op te leggen:
  1. berisping;
  2. tuchtrechtelijke boetes;
  3. schorsing;
  4. opzegging van het lidmaatschap;
  5. ontzetting (royement).
 1.  
  1. Tuchtrechtelijke boetes kunnen worden opgelegd tot de door de algemene vergadering als bedoeld in art. 8 lid 1 van de statuten, jaarlijks vastgestelde maxima.
   De tuchtrechtelijke boetes kunnen maximaal €50,-- bedragen
  2. Schorsingen kunnen worden opgelegd voor de door de algemene vergadering als bedoeld in art. 8 lid 1 van de statuten, jaarlijks vastgestelde maximum perioden. Gedurende de periode dat een lid geschorst is, heeft hij geen toegang tot de algemene vergadering en kan hij daar niet aan de stemming deelnemen, terwijl hem bovendien gedurende deze periode ook andere aan het lidmaatschap verbonden rechten kunnen worden ontzegd, tenzij bij statuten of huishoudelijk reglement anders wordt bepaald.
  3. Opzegging van het lidmaatschap door het bestuur is geregeld bij de statuten, artikel 6 lid 3.
  4. Ontzetting (royement) is geregeld bij de statuten, artikel 6 lid 4.
 2. Ingeval van overtredingen als bedoeld in lid l.2 van dit artikel, is het betrokken lid aan de bepalingen van het reglement tuchtrechtspraak van de bond onderworpen.

ALGEMENE VERGADERING.

Artikel 31.

 1. De agenda van de algemene vergadering als bedoeld in art. 8 lid 1 van de statuten, omvat minimaal:
  • vaststelling van de notulen van de vorige algemene vergadering;
  • benoeming stembureau;
  • Ingekomen stukken en mededelingen;
  • de door de voorzitters van de verschillende afdelingen van de vereniging, uitgebrachte jaarverslagen;
  • verslag van de kascommissie;
  • décharge en verkiezing van het bestuur, volgens de daartoe vastgestelde bepalingen in art. 15 van dit reglement;
  • verkiezing van de kascommissie volgens de daartoe vastgestelde bepalingen in art. 28 van dit reglement;
  • vaststelling van de contributies;
  • vaststelling van de begroting;
  • vaststelling van de maximale tuchtrechtelijke boetes en schorsingsperioden, als bedoeld in art. 30 de leden 3.1 en 3.2 van dit reglement;
  • rondvraag.
 2.  Het stembureau bestaat uit drie stemgerechtigde leden.
 3.  Tenzij anders in statuten en/of huishoudelijk reglement is bepaald, worden besluiten
   genomen met een meerderheid van de uitgebrachte geldige stemmen.
 4. Onder meerderheid wordt verstaan minimaal de helft plus één van de uitgebrachte geldige stemmen.
 5. Alle stemmingen over zaken geschieden mondeling, over personen schriftelijk, tenzij de voorzitter zonder tegenspraak uit de vergadering een andere wijze van stemming bepaalt of toelaat.
 6. In geval van meerdere vacatures, wordt over iedere vacature afzonderlijk gestemd.
 7. Als ongeldige stemmen worden aangemerkt, zulks naar het oordeel van het stembureau, uitgebrachte stemmen die:
  • blanco zijn;
  • ondertekend zijn;
  • onleesbaar zijn;
  • een persoon niet duidelijk aanwijzen;
  • de naam bevatten van een persoon die niet kandidaat is gesteld;
  • voor iedere verkiesbare plaats meer dan één naam bevatten;
  • niet vermelden wat in stemming is gebracht;
  • foutief of onduidelijk vermelden wat in stemming is gebracht;
  • meer vermelden dan datgene wat in stemming is gebracht.
 8. Indien geen der kandidaten een meerderheid van de uitgebrachte geldige stemmen verwerft, vindt een herstemming plaats tussen die kandidaten die bij de voorgaande stemming het hoogste en het één na hoogste aantal der uitgebrachte geldige stemmen verwierven.
 9. Staken de stemmen, dan beslist het lot bij personen en zijn voorstellen verworpen.
 10. Elk lid heeft het recht kandidaten voor het bestuur of één der afdelingen te stellen. De namen van deze kandidaten moeten tenminste vijf dagen voor de dag waarop de vergadering plaatsvindt bij het secretariaat zijn ingediend, vergezeld van een schriftelijke bereidverklaring van de betreffende kandidaten.

REGLEMENTSWIJZIGINGEN.

Artikel 32.

 1. Voorstellen tot wijziging van dit reglement kunnen worden aangebracht door de algemene vergadering en het bestuur.
 2. Zij moeten in de convocatie voor de betreffende vergadering worden vermeld en omschreven.
 3. Zij treden de dag, volgende op die waarop de algemene vergadering, tijdens welke tot de betreffende wijziging werd besloten, is gehouden, in werking, tenzij door de algemene vergadering zelf een andere datum is vastgesteld.

SLOTBEPALINGEN.

Artikel 33.

 • Wanneer in statuten of reglementen de mannelijke vorm wordt gebruikt, wordt hiermee tevens de vrouwelijke vorm bedoeld, tenzij nadrukkelijk anders is vermeld.

Artikel 34.

 • Dit reglement treedt in werking onmiddellijk nadat de algemene vergadering het besluit daartoe heeft genomen.
 • Aldus vastgesteld in de algemene vergadering van 12-6-2007